อาหารออร์แกนิก - อาหารอินทรีย์ - ออร์แกนิค คืออะไร

อาหารออร์แกนิก

   Organic Food หรือ อาหารออร์แกนิก เป็นผลิตผลที่ได้มาจาก การทำการเกษตรกรในแบบ การทำไร่ ทำนาอินทรีย์ คือการไม่ได้ใช้ วัตถุอันตรายทางการเกษตร (Pesticides) เช่น การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้ยาเคมีเร่งการเจริญเติบโต การฉายรังสี ฯลฯ ที่สำคัญ ต้องไม่ใช้สายพันธ์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม ถ้าเป็นการปศุสัตว์แบบ ออร์แกนิก ในการเลี้ยง จะต้องเลี้ยงด้วย อาหารสัตว์ออร์แกนิก ด้วยเช่นกัน การไม่ใช้วัตถุอันตราย ทางการเกษตรนั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ของเกษตรกรเองแล้ว ยังส่งผลให้ผู้บริโภคผลผลิต อาหารออร์แกนิก ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และปราศจากสารเคมีตกค้างในอาหารอีกด้วย

     ทำไมเราจึงต้องเลือกรับประทาน อาหารออร์แกนิค เหตุผลหลัก ที่เราเลือกรับประทาน ออร์แกนิค ก็คือ เพื่อสุขภาพของตัวเราเอง เนื่องจาก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของเรา แย่ลงไปทุกวัน เพราะเรามีการรับประทาน หรือบริโภค สารเคมีในแต่ละวันทั้งโดยตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเราไม่รู้ว่าอาหาร ที่เรารับประทานเข้าไปนั้น มีสารเคมีเจือปน มีสารเคมีตกค้างอยู่มากน้อยเท่าใด ดังนั้น การรับประทาน อาหารออร์แกนิค จึงช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเราเอง
ตามมาตรฐาน อาหารอินทรีย์ ได้มีการแบ่งฉลาก อาหารอินทรีย์เป็น 4 ระดับดังต่อไปนี้

  • ฉลากอาหารอินทรีย์ 100% หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ หมายถึง อารหารที่มีส่วนประกอบทั้งหมด ถูกผลิตมาจากธรรมชาติ บางครั้งอาจต้องไดรับตรารับรอง จากกระทรวงเกตรสหรัฐอเมริกา
  • ฉลากอาหารอินทรีย์ อย่างน้อย 95% เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ของส่วนผสมทั้งหมด ได้มาจากธรรมชาติ
  • ฉลากอาหาร ผลิตจากส่วนผสมอินทรีย์ ประกอบด้วย ส่วนผสมที่ได้มาจาก ธรรมชาติอย่างน้อง 75%
  • ฉลากอาหาร ประกอบด้วยส่วนผสมอินทรีย์น้อยกว่า 70% เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ หมายถึงจะต้องมี ส่วนผสม 3 อย่างที่เป็นอินทรีย์แจ้งไว้ในส่วนที่แสดงเป็นส่วนผสม ในฉลากของผลิตภัณฑ์ อาหารออแกนิกนั้นๆ

ข้อเสียของการรับประทานอาหารออร์แกนิค

  • อาหารออร์แกนิค มักจะมีราคาที่สูงกว่า อาหารปกติทั่วไป
  • อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
  • ถึงแม้จะเป็นการทำ เกษตรอินทรีย์ แต่ในบางครั้งอาจจะมีสารตกค้าง อยู่ก็เป็นไปได้

     ชีวจิต เป็นคำสองคำมารวมกัน ซึ่งได้แก่ คำว่า ชีว อันมีความหมายถึงร่างกาย ของเรานั่นเอง ส่วนคำว่า จิต ที่หมายถึงใจ ของเรานั่นเอง ดังนั้นเมื่อนำเอาสองคำ คือคำว่า ชีว รวมกับคำว่า จิต ถือเป็นแนวความคิดที่ว่า “สุขภาพแบบองค์รวม ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ”  กล่าวคือ เป็นการทำให้ร่างกาย และจิตใจ

อ่านต่อ...

อาหารออร์แกนิก - อาหารอินทรีย์ - ออร์แกนิค คืออะไร

อาหารชีวจิตคืออะไร

อาหารชีวจิตเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่เหมาะกับ คนไทยเป็นอย่างมาก เพราะวิถีชีวิต ในการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ของคนไทย จะไม่ค่อยยุ่งยากวุ่นวายมากนัก โดยคนไทยในชนบท จะรับประทาน อาหาร หรือ สิ่งที่นำมารับประทาน จะหาได้ง่ายๆ ตามธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับ หลักของ แมคโครไบโอติกส์ ที่ได้กล่าวคือ

อ่านต่อ...