ชีวจิตเพื่อสุขภาพ - ชีวจิต คือ อะไร

ชีวจิต คือ อะไร

     ชีวจิต เป็นคำสองคำมารวมกัน ซึ่งได้แก่ คำว่า ชีว อันมีความหมายถึงร่างกาย ของเรานั่นเอง ส่วนคำว่า จิต ที่หมายถึงใจ ของเรานั่นเอง ดังนั้นเมื่อนำเอาสองคำ คือคำว่า ชีว รวมกับคำว่า จิต ถือเป็นแนวความคิดที่ว่า “สุขภาพแบบองค์รวม ที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ”  กล่าวคือ เป็นการทำให้ร่างกาย และจิตใจ ของเรา มีความสอดคล้องกัน มีผลต่อกันและกันโดยตรง และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะไม่สามารถ แยกออกได้ว่า ส่วนไหนเป็นร่างกาย และส่วนไหนเป็นจิตใจ ออกจากกันได้ โดยความคิดดังกล่าว ยังได้มีความสอดคล้องกับ ทฤษฏี ของ Dr.Norman Cousin แห่งสหรัฐอเมริกา ในทฤษฏี เรื่อง Body and Mind นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ ลัทธิเต๋าที่มีมากว่า 2500 ปีก่อน และหลักการ แพทย์แผนโบราณ ของจีน เมื่อ 6000 ปีก่อนอีกด้วย

     การปฏิบัติตามแนวทางแบบ ชีวจิตเพื่อสุขภาพ จะเน้นไปในด้าน การสร้างสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีการปรุงแต่งไม่มากจนเกินไป หรือพยายามปรุงอาหารต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ หรือแม้แต่อาหารว่าง

     จากการศึกษาพบว่า การดำเนินชีวิต ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ตามวิถีชีวิต ของชาวชนบท รับประทานพืชผักผลไม้ ที่ออกตามฤดูกาล กินเนื้อปลาที่หาได้ในบ่อเลี้ยงปลา ตามวิถี เศรษฐกิจแบบพอเพียง สูดอากาศบริสุทธิ์ ในยามเช้า ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ร่างกายมี สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนยาว โดยไม่ต้องรับประทาน อาหารเสริมแต่อย่างได จึงพอสรุปได้ว่า หากร่างกายอิ่มหนำสำราญ ได้รับอาหารที่ดี มีประโยชน์ ย่อมส่งผลให้จิตใจ ได้พบความสุขที่แท้จริง

ชีวจิตเพื่อสุขภาพ - ชีวจิต คือ อะไร

คุณประโยชน์ของข้าวกล้อง

ในแต่ละวันคนเรา มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับ สารอาหาร จำพวกคาร์โบไฮเดรต เพื่อเสริมสร้างพลังงาน ให้แก่ร่างกาย เพื่อใช้ใน การประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวานแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

อ่านต่อ...