Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารใน จังหวัดพิษณุโลก

1. ร้าน วิโรจน์โภชนาผักบุ้งเหิรฟ้า
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-303186

2. นอกซาน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-227211

3. บ้านเพื่อนพี่ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-248866

4. ครัวครูกุ้ง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-249229

5. ลุงเทิง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-262251

6. ครัวฟ้าไทย ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-378111, 055-224217

7. แพอาหารสองแคว
ประเภท ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-242167
โทรสาร.: 055-283246

8. สกุลเงิน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-248095, 055-282590

9. ร้าน ครัวอร่อย
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-212836

10. ร้าน ไวท์ บลู
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-244772, 055-282373
โทรสาร.: 055-282686

11. ไอโกะ ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-219606

12. ร้าน ครัวข้าวหอม
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-302855

13. ครัวโคกช้าง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่.: ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-304469

14. ร้าน ตะวันแดงสาดแสงเดือน
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-220207

15. บ้านสวนคลาสสิค
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-312312

16. ร้าน มดเดิน
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-214402

17. ครัวต้นปีป ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-280290-1

18. ร้าน ครัวแจ่มศรี
ประเภท ร้านขายข้าวราดแกง
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-213994

19. ร้าน อิ่มอร่อย
ประเภท ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-223496, 055-223217

20. ลุงแย้ม สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-280612