Myrestaurantpal.com

Main Content

ร้านอาหารใน จังหวัดพิษณุโลก

     ความหมายของอาหาร คือ สิ่ง วัตถุทุกชนิด ที่คนเราสามารถ กิน ดื่ม ดม หรือการนำเข้าสู่ระบบร่างกาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีกาใดๆ หรือรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่ใช่ยา วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท หรือสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมาย แต่ในส่วนของอาหารนั้น จะมีความหมายรวมถึง วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย สำหรับการใช้ หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร หรืออาหารจะรวมถึง วัตถุที่ใช้เจือปนอาหาร ตลอดจน สี กลิ่น และเครื่องปรุงแต่งรสด้วย

1. ร้าน วิโรจน์โภชนาผักบุ้งเหิรฟ้า
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-303186

2. นอกซาน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-227211

3. บ้านเพื่อนพี่ ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-248866

4. ครัวครูกุ้ง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-249229

5. ลุงเทิง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-262251

6. ครัวฟ้าไทย ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-378111, 055-224217

7. แพอาหารสองแคว
ประเภท ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-242167
โทรสาร.: 055-283246

8. สกุลเงิน ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-248095, 055-282590

9. ร้าน ครัวอร่อย
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-212836

10. ร้าน ไวท์ บลู
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-244772, 055-282373
โทรสาร.: 055-282686

11. ไอโกะ ห้องอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-219606

12. ร้าน ครัวข้าวหอม
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-302855

13. ครัวโคกช้าง ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่.: ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-304469

14. ร้าน ตะวันแดงสาดแสงเดือน
ประเภท ร้านอาหารไทย
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-220207

15. บ้านสวนคลาสสิค
ประเภท ร้านขายอาหารตามสั่ง
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-312312

16. ร้าน มดเดิน
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-214402

17. ครัวต้นปีป ร้านอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-280290-1

18. ร้าน ครัวแจ่มศรี
ประเภท ร้านขายข้าวราดแกง
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-213994

19. ร้าน อิ่มอร่อย
ประเภท ร้านอาหาร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-223496, 055-223217

20. ลุงแย้ม สวนอาหาร
ประเภท ร้านอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-280612

 

Sponsored Links :

ร้านอาหารใน จังหวัดพิษณุโลก

สูตรอาหารไทย

  • กระเพรา มีชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ ว่า “Ocimum sanctum” กระเพราจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ กระเพราขาว กระเพราแดง และกระเพราลูกผสมระหว่าง กระเพราแดงกับกระเพราขาว
    กระเพรา จะเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ต้นกระเพรา จะแตกกิ่งก้านสาขา ออกเป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ  เปิดอ่าน... 

 

Sponsored Links :